Bouwen door de eeuwen heen in Brussel: Inventaris van het cultuurbezit in België PDF

Allegorie van de overwelving van de Zenne. De overwelving van de Zenne was een belangrijke ontwikkeling in het stadslandschap van Brussel. De Zenne, bouwen door de eeuwen heen in Brussel: Inventaris van het cultuurbezit in België PDF historische vaarweg naar de stad, geraakte met de aangroei van de bevolking en de ontplooiing van de industrie steeds meer vervuild. Tegen de tweede helft van de 19de eeuw bevatte ze zoveel rottend afval dat ze een serieuze bedreiging voor de volksgezondheid vormde.


In 1865 werd een akkoord bereikt over drastische maatregelen om dit probleem te verhelpen. Kleine Ring, en werd ze overwelfd over een lengte van ongeveer twee kilometer. Oorspronkelijk was de Zenne in Brussel een meanderende rivier met verschillende armen. Een tweede, kleinere rivierarm stroomde Brussel binnen aan het kruispunt Poincarélaan-Nijverheidskaai: de « Ransfortzenne ».

Ze splitste zich af in Kuregem en vervoegde de Zenne weer ten westen van het Groot Eiland. Om de waterstand in de stad te regelen had zowel de Zenne als de Ransfortzenne een spuisluis: het « Grote » resp. Hier woonden de lagere klassen dicht op elkaar. De wijken werden gekenmerkt door fabrieken en smalle, doodlopende straatjes. De adel en burgerij woonden in de modernere en schonere bovenstad, in het oosten. Het Kanaal Charleroi-Brussel en enkele kleinere kanalen moesten de functie van waterweg overnemen van de Zenne.

Deze rivier had immers een onregelmatig debiet en overspoelde regelmatig haar oevers. Bij hevige regenval konden zelfs de sluizen de hoge waterstand niet meer aan. Dit werd steeds erger door de economische en demografische groei van Brussel. Na de spectaculaire overstroming van 1836 werd een onderzoekscommissie belast met het zoeken naar een oplossing, maar de eerste studies en voorstellen om de rivier te zuiveren werden pas opgesteld in 1859, toen het gebrek aan openbare hygiëne onhoudbaar begon te worden. Een veertigtal ideeën om de Zenne schoon te spoelen werd naar voren geschoven.

Onder de toenmalige burgemeester van Brussel, Jules Anspach, koos de gemeenteraad voor een ontwerp dat architect Léon Suys in 1865 had ingediend. Anspach steunde het plan-Suys, want hij had radicale plannen om de stad om te vormen en het voorliggende project zou hem toelaten meerdere plannen tegelijk te realiseren. Het Belgisch parlement had onlangs een wet goedgekeurd die onteigeningen door de overheid in naam van het « algemeen belang » mogelijk maakte. Dit kon geschieden zelfs voor de finale plannen van een project waren goedgekeurd, dus kon meer onteigend worden dan het « algemeen belang » vereiste. Zelfs na de officiële goedkeuring van het plan-Suys kreeg Anspach te maken met sterke tegenkanting van enkele ingenieurs. Zij vonden dat de overwelving onverzoenbaar was met de geologie en vreesden dat in de tunnel water en zelfs gevaarlijke gassen zouden ophopen.

This entry was posted in Dictionnaires, langues et encyclopédies. Bookmark the permalink.